Privātuma politika un personas datu apstrāde


DP Concept SIA, reģistrācijas numurs: 40103689193, juridiskā adrese: Ikšķiles iela 17, Rīga, LV-1057, Latvija (turpmāk tekstā – DP Concept SIA) ir uzņēmies saistības aizsargāt katra KLIENTA personas datus, kā DATU KONTROLIERIS. Pamatojoties uz šo, un saskaņā ar "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti" principiem, mēs esam atjauninājuši Privātuma Politikas noteikumus, kas attiecas uz personas datu vākšanu, izmantošanu, apstrādi un glabāšanu. Tagad visa datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar GDPR reglamentu, lai nodrošinātu ikviena KLIENTA tiesības uz personas datu konfidencialitāti.

Personas datu apstrāde


DP Concept SIA, kā DATU KONTROLIERIS, apstrādās šādus KLIENTA personas datus:

 • identificējošo informāciju: vārdu, uzvārdu, personas kodu;
 • kontaktinformāciju: tālruņa numuru, e-pasta adresi, pasta adresi;
 • norēķinu informāciju: bankas nosaukumu, konta numuru, summu, par kuru veikts pasūtījums.

Mēs apņemamies nodrošināt KLIENTA personas datu apstrādes precizitāti un pareizību, un garantējam visas personiskās informācijas, kas glabājas mūsu datubāzē, neizpaušanu un drošību. Dati būs pieejami dažiem no mūsu darbiniekiem to darba pienākumu veikšanai, bet tikai saskaņā ar datu apstrādes mērķiem un pamatojumiem, kas ir noteikti tiesību aktos par datu aizsardzību "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti".

Personīgo datu apkopošana un izmantošana


Personas dati ir KLIENTA dati, kurus DP Concept SIA saņem no KLIENTA ar paša KLIENTA piekrišanu, kāda pakalpojuma sniegšanai: mēbeļu iegādei KLIENTAM saskaņā ar vienošanos, kā arī lai turpinātu komunikāciju ar KLIENTU. Personas datu ievākšana un izmantošana var notikt šādos veidos:

 • Aizpildot reģistrācijas formu interneta vietnē: //daudzmebeles.lv kā DATU PROCESORS, ievadītie dati automātiski nonāk datu bāzē, kā informācija par JAUNU KLIENTU: vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.
 • Izmantojot KLIENTA profilu interneta vietnē: //daudzmebeles.lv kā DATU PROCESORS. Ievadītie dati: vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese jau ir mūsu datu bāzē, KLIENTAM ir reģistrēta lietotāja statuss, kurš ir piekritis personas datu apstrādei, balstoties uz atsevišķu vienošanos, kas tika izsūtīta pa e-pastu.
 • Apmaksājot rēķinu, kas tika izrakstīts, noformējot pasūtījumu interneta vietnē: //daudzmebeles.lv kā DATU PROCESORS, ievadītie dati - vārds, uzvārds, personas kods, bankas nosaukums, konta numurs, pasūtījuma summa, pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese - tiks izmantoti grāmatvedības atskaitēs un aktos.
 • Veicot pirkumu un pasūtījumu mūsu veikalu tīklā, to starp arī interneta veikalā: //daudzmebeles.lv kā DATU PROCESORI, vai, saglabājot trūkstošos datus, lai norādītu vēlamo pirkuma veikšanas metodi: vārdu, uzvārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi.
 • Izmantojot sīkdatnes (cookies).

Mēs ievācam arī datus, kurus nevar tieši saistīt ar kādu vienu konkrētu personu (dzimumu, vecumu, valodu, atrašanās vietu), un ar kuru palīdzību persona nevar tikt tieši vai netieši identificēta.

Turklāt, mēs varam savākt apkopotos datus par mūsu interneta vietnes //daudzmebeles.lv apmeklējumu. Šie dati tiek apkopoti un izmantoti tikai kā STATISTIKA, lai iegūtu informāciju par interneta lapas kvalitāti, lai turpmāk uzlabotu pašus interneta resursus katra KLIENTA interesēs. Apkopotie dati tiek izmantoti šajos Privātuma noteikumos, kā anonīmi dati, ar kuru palīdzību APMEKLĒTĀJU / KLIENTU nevar tieši vai netieši identificēt.

Ja KLIENTS uzskata, ka viņa personas dati tiek izmantoti neatbilstoši, viņam ir tiesības ar sūdzību vērsties Eiropas Datu Aizsardzības Padomē vai Datu Valsts Inspekcijā. Saskaņā ar "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti" mums ir pienākums informēt par šo likumu, un mēs neplānojam izmantot KLIENTU datus citiem mērķiem.

Savākto personas datu papildizmantošana


Katra KLIENTA dati tiks aizsargāti saskaņā ar " Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti". Visi dati tiks saglabāti un izmantoti tikai kāda pakalpojuma sniegšanai: mēbeļu iegādei KLIENTAM saskaņā ar vienošanos, kā arī lai turpinātu komunikāciju ar KLIENTU.

Lai uzlabotu KLIENTU apkalpošanu, DP Concept SIA var informāciju par konkrētiem KLIENTIEM atklāt trešajām personām, ar kurām ir noslēgts līgums par konfidenciālas informācijas neizpaušanu. Trešās personas ir mūsu biznesa partneri, kuru pienākumos ietilpst līzinga pakalpojumu sniegšana, un kas ir arī DATU KONTROLIERI, saskaņā ar atsevišķiem aizdevuma līgumiem, kas ir noslēgti ar KLIENTU.

Personas datus var izmantot arī maksājumu sistēmu (VISA, MASTERCARD, AMEX) dalībnieces un ar tām saistītās personas, kas arī ir DATU KONTROLIERI.

Personas datu aizsardzība un uzglabāšana


DP Concept SIA, kā DATU KONTROLIERIS, veic dažādus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu KLIENTU personas datus. Dati tiek glabāti mūsdienīgos serveros ar augstu aizsardzības pakāpi, piekļuve to apstrādei un izmaiņām ir tikai dažām pilnvarotām personām.

KLIENTS ir tiesīgs mainīt savu lēmumu par personas datu uzglabāšanu, sazinoties ar DP Concept SIA, kā DATU KONTROLIERA, administrāciju pa e-pastu: info@daudzmebeles.lv. KLIENTS ir tiesīgs, sniedzot rakstisku pamatotu pieprasījumu, iegūt šādu informāciju:

 • kāda identificējošā informācija ir ievākta, kādā veidā šie dati ir iegūti un kad ir veiktas izmaiņas;
 • kāda kontaktinformācija ir apkopota, kādā veidā šie dati iegūti un kad ir veiktas izmaiņas;
 • kāda veida maksājumu informācija ir ievākta, kādā veidā šie dati ir iegūti un kad ir veiktas izmaiņas;
 • kāds mērķis un pamatojums ir datu ievākšanai, kā tie tiek apstrādāti un kā tie tiek izmantoti.

Personas datu uzglabāšanas ilgums ir atkarīgs no mērķiem, kuriem mēs tos apstrādājam, un kritērijiem, pēc kuriem mēs vērtējam glabāšanas termiņus: kāda pakalpojuma sniegšanai: mēbeļu iegādei KLIENTAM saskaņā ar vienošanos, kā arī lai turpinātu komunikāciju ar KLIENTU. Ja KLIENTS uzskata, ka viņa personas dati tiek izmantoti neatbilstoši, viņam ir tiesības ar sūdzību vērsties Eiropas Datu Aizsardzības Padomē vai Datu Valsts Inspekcijā.

Drošība


Visi personas dati, kas ir ievākti interneta vietnē: //daudzmebeles.lv vai veikalu tīklā, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Šifrēts datu pārraides kanāls nodrošina KLIENTA identifikācijas un kontaktinformācijas un apmaksas informācijas drošību. Lai aizstāvētu KLIENTA intereses, mēs piedāvājam:

 • godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi;
 • datu apstrādi tikai saskaņā ar norādīto izmantošanas mērķi un izmantošanu tikai nepieciešamajā apjomā;
 • personas datu precizitāti un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

KLIENTAM ir tiesības pamatoti pieprasīt viņa/viņas personas datu labošanu un papildināsanu, kā arī pieprasīt personas datu apstrādes beigšanu vai dzēšanu, ja dati ir novecojuši, nepilnīgi, nepareizi, prettiesiski apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji noteiktajam mērķim un datu apstrādes pamatojumam.

Privātuma politikas nosacījumi un noteikumu izmaiņas


Mēs vadāmies no pieņēmuma, ka, pirms izmantot mūsu interneta vietnē //daudzmebeles.lv vai apmeklēt veikalu tīklā, KLIENTS ir iepazinies ar mūsu Privātuma politikas principiem un nosacījumiem, kā arī akceptējis tos. Mēs paturam tiesības nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, par to katru KLIENTU informējot pa e-pastu.

Lai risinātu visus radušos jautājumus un problēmas, kas saistītas ar šo Privātuma Politiku vai ar personas datu aizsardzību, izmantošanu un apstrādi, kā arī gadījumā, ja KLIENTS vēlas, lai viņa dati tiktu pilnībā izdzēsti no profila, nepieciešams sazināties ar DP Concept SIA, kā DATU KONTROLIERI, izmantojot e - pasta adresi: info@daudzmebeles.lv.

Papildus


Ja KLIENTS uzskata, ka viņa personas dati tiek izmantoti neatbilstoši, viņam ir tiesības ar sūdzību vērsties Eiropas Datu Aizsardzības Padomē, Datu Valsts Inspekcijā vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Saskaņā ar "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti" mums ir pienākums informēt par šo likumu, un mēs neplānojam izmantot KLIENTU datus citiem mērķiem.