Noteikumi un nosacījumi


Preču pasūtījuma-pirkums Līguma izpildes noteikumi pēc specifikācijas

 1. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumikļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt un apņemas tos ievērot.
 2. Pēc Pircēja pieprasījuma par Preces iegādi Pārdevējs noformē Pasūtījumu, kura tiek noteikti visi būtiskie Preces pirkuma un piegādes noteikumi un drošības naudas apmērs. Pārdevējs uzsāk Pasūtījuma izpildi pēc Drošības naudas saņemšanas, kuras apmērs noteikts Pasūtījumā. AtlikušoLīguma summas dalu Pircējs maksā Pārdevējam pie Pavadzīmes par Preces pārdošanu-pirkšanuparakstīšanas. Pārdevēja un Pircēja paraksti uz Pavadzīmes apliecina Preces izsniegšanu-saņemšanu.
 3. Pārdevējs pārdodun Pircējs pērk, par Pasūtījumā vai Pavadzīmē noradītajam cenām, preces un ar to iegādi saistītos pakalpojumus (turpmāk-Prece), kuru summa, ieskaitot nodokļus, veido Preces cenu (turpmāk – Līguma summa). Pircējs samaksa Pārdevējam par Precēm saskaņā ar Preču piegādes pavadzīmi, tajā noteikto Līguma summu, ievērojot pavadzīme noteikto kartību un termiņus. Samaksāta Drošības nauda tiek ieskaitīta Līguma summas apmaksa.
 4. Par Līguma summas apmaksas dienu ir uzskatāma diena, kad nauda ir saņemta Pārdevēja kontā vai skaidrā naudā Pārdevēja kasē. Pīcēja vārdā maksājums var trešā persona, maksājuma norādot apmaksājamo pavadzīmi un informāciju par Pircēja.
 5. Preces kļūst par Pircēja īpašumu brīdī, kad Pircējs ir samaksājis Līguma summu un citus maksājumus (līgumsodi u.tml.), un Preces ir nodotas Pircējam kopa ar Pavadzīmi vai kases čeku. Kopā ar īpašumtiesībām uz Preci, pie Pircēja pariet Preces bojāšanas risks, ka arī atbildība par Mēbeļu transportēšanas, ekspluatācijas un kopšanas instrukcijas neievērošanu.
 6. Puses var grozīt Pasūtījumu tikai rakstiski vienojoties, šajā gadījumā Pārdevējs, no samaksātas Drošības naudas, ietur, ar Pasūtījuma grozījumiem, saistītus izdevumus, ja ir veikts spec. pasūtījums, drošības nauda tiek zaudēta.
 7. Pircējam ir pilnīgi jāapmaksā un jāsaņem Preces 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma par Preču piegādi uz Pārdevēja veikalu vai noliktavu, saņemšanas dienas. Pārdevējs par Preces saņemšanaspienākumupaziņoPircējam telefoniski, uz PircējaPasūtījumā norādīto telefona numuru. Ja Pircējs kavē Preces pilnīgu apmaksu un saņemšanu vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām, tad Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu un Pircējs zaudē Drošības naudu. Par katru nokavēto Preces pilnīgas apmaksas un saņemšanas dienu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu no Līguma summas 0.5% apmērā par katru dienu. Līguma izbeigšana neatbrīvo Pircēju no līgumsoda samaksas. Pārdevējam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no PircējasaņemtāsDrošību naudas un/vai Līguma summas.
 8. Pircējs apliecina, ka persona, kuras saņem Preci, ir pilnvarotas to darīt, kā arī ir pilnvarotas parakstīt ar Preču saņemšanu un Preču stāvokli saistītus dokumentus (Pasūtījumus, Pavadzīmes, pieņemšanas - nodošanas aktus, defektu konstatēšanas aktus u.tml.). pircēja (tāpārstāvja) paraksts ir apliecinājums, tam, ka Pārdevējs izpildījis Līgumu un Pircējssaņēmis Preces atbilstošiLīgumam, attiecīgajā sortimentā, daudzumā, iepakojumā un ar atbilstošu marķējumu.
 9. Saņemot Preci, Pircējs pārbauda Preces pilnīgu atbilstību Līgumam. Konstatējot Preces defektu vai jebkādu neatbilstību Līgumam, Pircējs nekavējoties izvirza rakstisku pretenziju Pārdevējam, izdarot attiecīgas atzīmes Pavadzīmē, norāda neatbilstību raksturu un apjomu. Ierakstus, par Preces neatbilstību Līgumam, Puses apliecina ar saviem parakstiem. Par jebkuru neatbilstībāmLīgumam, kuras varēja tikt atklātas pie Preces saņemšanas un, kuras tiek atklātas vēlāk, Pircējsnav tiesīgs izvirzīt pretenzijas, tās uzskatāmas par nepamatotām, nokavētam un netiek pieņemtas izskaitīšanai.
 10. Pārdevējs nenes atbildību par Pircēja izvēli. Pircējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir pilnībā realizējis savu izvēles brīvību,izteicis savu gribu un iegādājies tieši tādas Preces, kādas vēlas, saņemot pilnīgu informāciju par Precēm un saņēmis neierobežotas iespējas pārliecināties par Preces īpašībām (iepakojuma veidu, transportēšanas gabarītiem, atšķirībām no veikala parauga u.tml.), derīgumu un atbilstību Pircēja vajadzībām, vēlmēm un iespējām.
 11. Pircējam ir zināms, ka, atkarībā no preces ražotāja, Preces var būt gan samontētā veidā, gan iepakojumā. Preces montāža neietilpst Pārdevēja pienākumos un ir maksas pakalpojums, par kuru Līgumā var būt noteikta atsevišķa vienošanās par atsevišķu šī pakalpojuma cenu. Ja Pircējs atsakās no Pārdevēja kvalificētas montāžas, tad Pircējs uzņemas atbildību par Preces montāžas kvalitāti. Pircējs atbild par Preces pareizu ekspluatāciju un piekrīt tam, ka garantijas saistības atteicas tikai uz ražotāja defektiem.
 12. Pārdevējs piegādā Preci 2 (divu) nedēļu laika no Pasūtījuma izdarīšanas, bet atsevišķos gadījumos Preces piegādes laiks var ilgt līdz 2 (diviem) mēnešiem no Pasūtījuma izdarīšanas brīža, par ko Pārdevējs informē Pircēju un saskaņo piegādes laiku. Ja kavējums pārsniedz 15 (piecpadsmit) darba dienas, tad Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu un Pārdevējs atgriež Pircējam visu saņemto naudas summu.

Mēbeļu transportēšanas, ekspluatācijas un kopšanas instrukcija


Mēbeļu transportēšana, izpakošana, montāža.
 1. Pie pārvadāšanas vai uzglabāšanas nepieļaut mēbeļu nonākšanu mitrā vidē. Uz preces aizliegts kāpt, novietot smagumus, mest vai pārvietojotbojāt.
 2. Mēbeļu izpakošanai no iepakojuma nedrīkst izmantot asus priekšmetus, kuri varētu sabojāt mēbeles. Pārbaudiet iepakojuma sastāvdaļu ārējo stāvokli un komplektāciju. Saglabājiet oriģinālo iepakojumu līdz preces montāžas beigām. Saglabājiet mēbeļu montāžas instrukciju visu preces garantijas laiku.
 3. Aizliegts uzsākt preces montāžu, ja tiek atklāta neatbilstība vai ražošanas defekts. Minētajā gadījumā, Pircējs uzrāda Pārdēvējam nemontētu preci oriģinālajā iepakojumā.
 4. Lai nepieļautu deformāciju, mēbeļu montāžaiun turpmākai ekspluatācijai jānotiek uz līdzenas virsmas, saskaņā ar instrukciju (ja tāda paredzēta).

Mēbeļu ekspluatācija, kopšanas un tīrīšana.
 1. Mēbeles drīkst ekspluatēt sausās,vēdināmās telpās pie t.+10°.. +30⁰° un gaisa mitruma 50-70% lai nepieļautu pelējuma rašanas. Tās aizliegts novietot siltuma avotu tuvumā, jāizvairās no tiešiem saules stariem. Uzskaitīto noteikumu neievērošana var novest pie deformācijām, materiālu bojājuma, izbalējuma, kā arī saīsinātkalpošanas ilgumu. Mēbeles atļauts tīrīt ar sausu , mīkstu materiālu, pielietojot tam paredzētos kopšanas līdzekļus. Nepieļaut alkohola, šķīdinātāju, citu ķīmisko vielu nokļūšanu uz mēbelēm, kā arī to atstāšanu zem ūdens ietekmes. Pircējs atbildīgs par tīrīšanas līdzekļu pielietojumu. Nepareizi koptām mēbelēm var mainīties izskats, materiāla īpašības un/vai rasties plaisas.
 2. Pārmērīga slodze pie nepareizas lietošanas, asi vai karsti priekšmeti, ka arī mitruma, ūdens vai citu šķidrumu iedarbība var sabojāt mēbeles.
 3. Periodiski pārbaudiet mēbeļu stiprinājumu stingrību un nepieciešamību gadījumā pievelciet tos ciešāk, jo iespējam lietošanas laikā tie kļūst vaļīgi.
 4. Dabīgās un mākslīgās ādas mēbeļu elementiem var atšķirties krāsas tonis. Nepareizi kopta dabīgā vai mākslīgā āda, kontaktējot ar krāsotiem materiāliem (džinsi u.tml.) var pārņemt citu materiālu krāsu toni. Pūkainiem audumiem, ķermeņa svara, mitruma un siltuma ietekmē, raksturīgs "nosēdēšanas" efekts, saspiežoties auduma pūka novirzās, radot "traipa" efektu. Tā ir auduma īpašība, nevis defekts. Mīksto mēbeļu deformācijas un auduma toņu atšķirības līdz 10% netiek uzskatītas par defektu, lietošanas laikā dabīgā āda var pastiepties un sākt nedaudz krokoties. Spilveni un citas mēbeļu daļas (atzveltnes, elkoņu balstu spilventiņi), ir pildītas ar blīvējumiem, kas laika gaitā sakrītas, zaudē formu. Tāpēc tie pastāvīgi ir jāsakrata.
 5. Auduma, dabīgas/mākslīgas ādas partijas krāsas, kā arī koka apdares elementu raksts un krāsa var atšķirties no cita veikala parauga. Mīkstās mēbelēm polsterējuma cietība var atšķirties, atkarībā no pielietotā auduma veida. Mīksto mēbeļu sēdvietām un atzveltnēm ir dažāda slodze un auduma spriegojums. Sēdvietas tapsējums var palikt vaļīgāks un nedaudz krokoties, to var izgludināt ar roku, novadot vaļīgo audumu aiz dīvāna malām.
 6. Izvelkot (saliekot) transformācijas daļu, pielietojiet vienmērīgu spēku konstrukcijas vidū, nedrīkst raut aiz izvelkamās daļas vienas malas. Uz krēsliem (izņemot specializētus krēslus, aprīkotus ar šādu funkciju) nedrīkst šūpoties, nedrīkst pārnest svaru no 4 kājām uz divām. Uz mēbeles aizliegt kāpt, gāzties, izmantot sportam, sēdēt uz krēslu vai dīvānu roku balstiem un atzveltnēm. Mīkstie stūra dīvāni, komplekti un dīvāni-gultas nav domāti ikdienas gulēšanai. Pastāvīgi ekspluatējama dīvāna gultas kalpošanas laiks neizbēgami ir īsāks, ātrāk nolietojas mīkstā daļa un transformācijas mehānisms. Pavirša (nepareiza) mēbeļu pārvietošana var izraisīt bojājums. Pārdevējs neatbild par klienta bojāto preci. Uz šādiem gadījumiem garantija neattiecas.
 7. Mēbeles nav paredzētas demontāžai un atkārtoti montāžai. Uz bojājumiem, kas radušies preci demontējot un atkārtoti montējot, garantija neattiecas. Akciju mēbeļu tapsējumiem var būt ārējie defekti.

Garantija un Pretenziju pieteikšanas kārtība.
 1. Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību Līguma noteikumiem 2 gadu laikā no pirkuma brīža. Pircējsvar pieteikt garantijas remontu DAUDZMEBELES.LV veikalā, kurā ir iegādāta prece. Šis punkts un garantijas attiecās tikai uz Pircējiem, kuri fiziskās personas un ir ievērojuši p.1. un p.2. Kategoriski aizliegts veikt mēbeļu izpakošanu un montāžu, ja atklāts preces defekts vai iztrūkums.
 2. Prasījuma pieteikumam Pircējs pievieno pirkuma čeku, pavadzīmi, līgumu, montāžas instrukciju ar defektīvas detaļas atzīmi. Prece, kurai defekts atklājies izpakošanas vai montāžas laikā, obligāti jāuzrāda oriģinālajā iepakojumā. Fotoni ar preces iepakojumu un defektu, jānosūta uz elektronisko pastu: info@daudzmebeles.lv.
 3. Ja Precei tiek konstatēs ražotāja defekts, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt preces remontu, ja remonts nav iesējams vai lietderīgs, tad prece tiek apmainīta pret tādu pašu vai līdzvērtīgu. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu tikai tādā gadījumā, ja preces remontu vai aizstāšanu nevar veikt saprātīgā laika periodā. Garantija nozīmē, ka Pārdevējs nodrošina preces funkcionalitātes saglabāšanos un preces atrašanos labā darba kārtībā garantijas periodā. Garantijas remontā neietilpst preces kopšana, apkope, bojātu detaļu maiņa. Uz Pircēja remontēto Preci garantija neattiecās.
 4. Prece, kas nomainīta pēc garantijas, neiegūst papildus garantijas termiņu, turpinās esošais garantijas termiņš no preces pirkšanas brīža.
 5. Garantija neattiecas uz preci, kurai: beidzies garantijas termiņš; ekspluatācijā nav ievērots kāds no lietošanas instrukcijas noteikumiem; bojājumi radušies patērētāja apzināts vai kļūdainas rīcības dēļ, vai izmantošanas neparedzētiem mērķiem; defekts vai bojājuma cēlonis ir preces neatbilstoša kopšana; prece tikusi pakļauta kukaiņu, mitruma vai mehāniskiem bojājumiem; ir pārslogoti transformācijas mehānismi; ir izmantota profesionālai vai saimnieciskai darbībai (ja tas nav paredzēts lietošanas instrukcijā); montāžu veicis nekvalificēts mēbeļu montētājs vai veikta nekvalitatīva montāžā;atklātas izmaiņas Preces konstrukcijā vai remonts; prece bojāta Force Major rezultātā; ir dabisks nodilums; ja Pārdevējs pirms preces pārdošanas ir brīdinājis par preces pazemināto kvalitāti, ir pirkta samontētā veidā no ekspozīcijas, ir bojāta transportējot, ja Pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi. Pārdevējs nenes atbildību par piegādi.